-  หลักการทำงานของโคมเพิ่มแสง
   หน้าเหลี่ยม GOLDLIGHT


-  วิธีการใช้งานแบบเก่าของหลอด
   ฟลูออเรสเซนต์


-  รายละเอียดตัวสินค้า
คุณสมบัติเด่นของโคมเพิ่มแสง
   หน้าเหลี่ยม GOLDLIGHT

- การใช้งานและการบำรุงรักษา
 
 
  - แบบคำนวณจุดคุ้มทุนระหว่างโคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม GOLDLIGHTกับหลอดฟลูออเรสเซนต์
- แบบคำนวณจุดคุ้มทุนระหว่างโคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม GOLDLIGHT กับ โคมไฮเบย์ 400 w.
- ตัวอย่างการเปรียบเทียบแสงก่อน
 และหลังการติดตั้งโคมเพิ่มแสง
 หน้าเหลี่ยม 3x36 w. GOLDLIGHT
 โครงการ YOKOHAMA
 
- ผลทดสอบโคมเพิ่มแสง 1x36 w.จากสถาบันไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิคส์บางปู
- ผลทดสอบโคมเพิ่มแสง 3x36 w.จากสถาบันไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิคส์บางปู
     
- โคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม
  1 x 18 w., 1 x 36 w. ( T8 ) / 1 x 28 w.,
  1 x 54 w. ( T5 ) และ 1 x 18 w.
( LED TUBE )


- โคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม รางอกไก่
  2 x 36 ( T8 ), 2 x 28, 2 x 54w. ( T5 )  และ 2 x 18 w. ( LED TUBE )

- โคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม รางตรง
  2 x 36 ( T8 ), 2 x 28, 2 x 54 w. ( T5 )
และ 2 x 18 w. ( LED TUBE )

- โคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม รางอกไก่
  3 x 36 ( T8 ), 3 x 28, 3 x 54 w. ( T5 )
และ 3 x 18 w. ( LED TUBE )
 

- โคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม รางตรง
 
3 x 36 w. ( T8 ) / 3 x 28 w., 3 x 54 w. (T5) และ 3 x 18 w. ( LED TUBE )

- โคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม รางอกไก่
  4 x 36 ( T8 ), 4 x 28, 4 x 54 w. ( T5 )
 4 x 18 w. ( LED TUBE )

- โคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม รางตรง
  4 x 36 ( T8 ), 4 x 28, 4 x 54 w. ( T5 )
4 x 18 w. ( LED TUBE )

- หลอดนาโนฟลูออเรสเซ็นต์
- โคมกันน้ำ กันความชื้น
- โคมถนนเพิ่มแสงฟลูออเรสเซ็นต์

- โคมโรงงาน หรือโคมอกไก่ 
- โคมตะแกรง
-โคมฝังฝ้า,ติดลอยฝาครอบพลาสติค 
-โคมตัวยู
- หลอด LED
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 
     
- แคตตาล็อคโคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม
- เครื่องหมายการค้า

- ใบสิทธิบัตร
-แคตตาล็อค LED
     
 
 
 
• การกระจายแสง
:
สม่ำเสมอ ทั่วถึงพื้นที่มากกว่า
 
 
• การรับประกันสินค้า
:
สินค้ารับประกันแสงสว่าง และการใช้งานนานถึง 5 ปี
 
 
• ความร้อน(Heat)
:
ลดความร้อนของสภาวะห้องทำงานทำให้ ประหยัดค่าไฟฟ้า และผลผลิต ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
มากยิ่งขึ้น (EFFICIENCY& EFFECTIVE)
 
 
• สว่างมากกว่าเดิม
:
สว่างมากกว่า 2 หลอด ของฟลูออเรสเซนต์ – FL
 
 
• องค์กรของรัฐแนะนำ
:
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)ได้บรรจุเป็นแผนการประหยัดพลังงาน 
รายการที่ 1 คือแผ่นสะท้อนแสง (LIGHT REFLECTOR)  จาก  www.dede.go.th 
 
 
 
 
Copyright © 2012  www.goldlightinter.com All rights reserved.
  web stats  
Current Pageid = 14